ZAPRASZAMY DO TWARDOGÓRY- PiM 2022

Po ograniczeni­ach związanych z pan­demią, po zeszłorocznym jednod­niowym PiM-ie oraz jeszcze wcześniejszym spotka­niu on line w ramach „e‑PiM”, cieszę się że naresz­cie spo­tykamy się na żywo u stóp Maryi Wspo­moży­ciel­ki Wiernych w Twar­dogórze. Ona peł­na miłoś­ci czeka na nas, by prowadz­ić do swego Syna.  PiM 2022 r. odby­wa się pod hasłem „Nic na siłę”. To naw­iązanie do tegorocznego tematu […]

12 czerwca PiM 2021

Min­is­tran­tów i lek­torów wraz z opieku­na­mi zaprasza­my na PiM 2021. PROPONOWANY PROGRAM SPOTKANIA: 9:00 przy­jazd i pow­i­tanie uczest­ników9:30 Msza św. w bazylice Maryi Wspo­moży­ciel­ki Wiernych w Twar­dogórze10.45 spotka­nia for­ma­cyjne dla grup wiekowych- kat­e­go­ria M w bazylice- kat­e­go­ria S w małym koś­­ciele- kat­e­go­ria L w sali teatral­nej11.30 zakończe­nie spotkań for­ma­cyjnych12.00 początek roz­gry­wek sportowych- pił­ka halowa (sala gimnastyczna […]

MINI PIM (MLK) – KOSZYKÓWKA 6 MARCA WE WROCŁAWIU

Zaprasza­my w sobotę 6 mar­ca 2021 r. do Wrocław­ia na sportowe zma­gania w koszykówkę (MLK). To kole­jny krok przy­go­towań naszych drużyn min­is­tranc­kich i lek­tors­kich do majowej Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów do tronu Wspo­moży­ciel­ki w Twar­dogórze. Mecze roze­grane będą w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych: M, S i L. Opiekunowie składa­ją kar­ty zgłoszeniowe w zakrys­tii, przed rozpoczę­ciem Mszy Świętej. Pro­gram spotkania: […]

FSM JEDNODNIOWY 23 STYCZNIA

Serdecznie zaprasza­my na For­ma­cyjne Spotkanie Młodych dla wszys­t­kich grup wiekowych w sobotę 23 sty­cz­nia 2021 r. UWAGA ZMIANA PROGRAMU FSM‑u23 sty­cz­nia 2021 r. W związku ze zmi­aną pogody i prog­noza­mi, nie  będziemy mogli wejść na góry bardzkie. Pode­jś­cie jest dość strome, a przy top­ią­cym się śniegu, częś­ciowym oblodze­niu i stru­gach spły­wa­jącej wody grozi to kon­tuz­ja­mi, prze­mocze­niem butów […]

FSM w Wilkanowie-ODWOŁANY

W dni­ach od 22 do 24 sty­cz­nia 2021 r. PLANOWALIŚMY For­ma­cyjne Spotkanie Młodych w Wilka­nowie. ZE WZGLĘDU NA OBECNE OBOSTRZENIA, TRZYDNIOWY FSM JEST ODWOŁANY! ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWY FSM 23 STYCZNIA PODCZAS KTÓREGO PRZEJDZIEMY GÓRAMI BARDZKIMI DO KŁODZKA. To miejs­cowość położona u pod­nóża Masy­wu Śnieżni­ka na wysokoś­ci około 375 m n.p.m. Miejs­cowość pow­stała na początku XIII […]

FSM w Górach Sowich

W sobotą 7 listopa­da planu­je­my For­ma­cyjne Spotkanie Młodych (FSM) dla chłopaków ze szkół pon­ad­pod­sta­wowych. W planie kon­fer­enc­ja, Msza św. w koś­ciele Aniołów Stróżów w Kamionkach, prze­jś­cie góra­mi z przełęczy Jugowskiej na Kalenicę lub Wielką Sowę (1,5 godz. jazdy samo­cho­dem z Wrocław­ia).  Spotkanie będzie ani­mowane przez Dusz­pasterst­wo Młodzieżowe naszej Inspek­torii i naszych współbraci studi­u­ją­cych w Krakowie: […]