MINI PIM (MLK) – KOSZYKÓWKA 6 MARCA WE WROCŁAWIU

Zaprasza­my w sobotę 6 mar­ca 2021 r. do Wrocław­ia na sportowe zma­gania w koszykówkę (MLK). To kole­jny krok przy­go­towań naszych drużyn min­is­tranc­kich i lek­tors­kich do majowej Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów do tronu Wspo­moży­ciel­ki w Twar­dogórze. Mecze roze­grane będą w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych: M, S i L. Opiekunowie składa­ją kar­ty zgłoszeniowe w zakrys­tii, przed rozpoczę­ciem Mszy Świętej. Pro­gram spotkania: […]

FSM JEDNODNIOWY 23 STYCZNIA

Serdecznie zaprasza­my na For­ma­cyjne Spotkanie Młodych dla wszys­t­kich grup wiekowych w sobotę 23 sty­cz­nia 2021 r. UWAGA ZMIANA PROGRAMU FSM‑u23 sty­cz­nia 2021 r. W związku ze zmi­aną pogody i prog­noza­mi, nie  będziemy mogli wejść na góry bardzkie. Pode­jś­cie jest dość strome, a przy top­ią­cym się śniegu, częś­ciowym oblodze­niu i stru­gach spły­wa­jącej wody grozi to kon­tuz­ja­mi, prze­mocze­niem butów […]

FSM w Wilkanowie-ODWOŁANY

W dni­ach od 22 do 24 sty­cz­nia 2021 r. PLANOWALIŚMY For­ma­cyjne Spotkanie Młodych w Wilka­nowie. ZE WZGLĘDU NA OBECNE OBOSTRZENIA, TRZYDNIOWY FSM JEST ODWOŁANY! ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWY FSM 23 STYCZNIA PODCZAS KTÓREGO PRZEJDZIEMY GÓRAMI BARDZKIMI DO KŁODZKA. To miejs­cowość położona u pod­nóża Masy­wu Śnieżni­ka na wysokoś­ci około 375 m n.p.m. Miejs­cowość pow­stała na początku XIII […]

FSM w Górach Sowich

W sobotą 7 listopa­da planu­je­my For­ma­cyjne Spotkanie Młodych (FSM) dla chłopaków ze szkół pon­ad­pod­sta­wowych. W planie kon­fer­enc­ja, Msza św. w koś­ciele Aniołów Stróżów w Kamionkach, prze­jś­cie góra­mi z przełęczy Jugowskiej na Kalenicę lub Wielką Sowę (1,5 godz. jazdy samo­cho­dem z Wrocław­ia).  Spotkanie będzie ani­mowane przez Dusz­pasterst­wo Młodzieżowe naszej Inspek­torii i naszych współbraci studi­u­ją­cych w Krakowie: […]

PRZYJEDŹ 17 października na FSM do Środy Śląskiej

UWAGA ze względów bez­pieczeńst­wa  najbliższe For­ma­cyjne Spotkanie Młodych obędzie w sobotę 17 październi­ka w Środzie Śląskiej i będzie trwało jeden dzień a nie jak dotąd planowal­iśmy 3 dni. PROGRAM: Wyjazd z Wrocław­ia autokarem o godz. 8.00 (Plac Grun­waldz­ki 3), przy­jazd do Środy Śl. na godz. 9.00 (Eucharys­tia i kon­fer­enc­ja), następ­nie prze­jazd do Brzegu Dol­nego (Paint­ball, […]

ZAPRASZAMY 26 WRZEŚNIA DO WROCŁAWIA NA MINI PIM

PILNE!!! Ze wzglę­du na zapowiadane deszcze, roz­gry­w­ki odbędą się na hali sportowej przy Polach Mar­sowych — wjazd tylko od głównej bramy sta­dionu (zjazd z ron­da Olimpi­jczyków Wrocławs­kich). Jak trafić i kil­ka info o hali poniżej. Litur­giczną Służbę wraz z opieku­na­mi zaprasza­my do roz­gry­wek pił­ki nożnej 26 wrześ­nia we Wrocław­iu na Polach Mar­sowych. Rozpoczniemy Mszą świętą. […]