Relacja na gorąco, czyli PiMu dzień drugi

Dla wielu Polaków 1 maja, czyli Świę­to Pra­cy, kojarzy się z wol­nym, rodzin­nym gril­lowaniem i odpoczy­waniem. Dla uczest­ników PIMu ten dzień jed­nak wyglą­dał zupełnie inaczej…

Dru­gi dzień Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów rozpoczął się od Eucharys­tii. Zgro­madzil­iśmy się wszyscy w twar­dogórskim sank­tu­ar­i­um, by Bogu, przez wstaw­i­en­nict­wo Maryi Wspo­moży­ciel­ki Wiernych, powierzać nasze życie. Spotkanie z Jezusem Eucharysty­cznym jest bowiem nieodłącznym ele­mentem PIMu.

Po Eucharys­tii odbył się trady­cyjny marsz radoś­ci. Ze śpiewem na ustach, ubrani w stro­je Służ­by Litur­gicznej, chłop­cy prze­masze­rowali uli­ca­mi Twar­dogóry, by zaraz potem stanąć do sportowej rywalizacji.

Atrakcji pier­wszego dnia nie brakowało! Pon­ad 500 chłopców wraz z opieku­na­mi wal­czyło dziel­nie w kilkudziesię­ciu konkurenc­jach. Warto wspom­nieć choć­by o wielobo­ju, piłce halowej, bie­gach, skoku w dal, ringo, prze­cią­ga­niu liny, zawodach strz­elec­kich, piłce dla prze­ci­wni­ka, war­cabach, czy konkur­sach wiedzy.

Cały dzień roz­gry­wek zwieńczyło wspólne spotkanie przy sce­nie. Trady­cyjny salez­jańs­ki pogod­ny wieczór poprzedz­ił roz­danie nagród. Po wręcze­niu medali i pucharów na sce­nie wys­tąpili now­icjusze salez­jańs­cy z Kop­ca, którzy zaprezen­towali przed­staw­ie­nie teatralne o tal­en­tach i powoła­niu. Zaraz po tym miał miejsce kon­cert Macie­ja Ste­fa­ni­a­ka z zespołem. Całodzi­enne zma­gania zakończyło nabożeńst­wo majowe przed Najświęt­szym Sakra­mentem zwieńc­zone apelem jasnogórskim i słówkiem na dobra­noc. I tak oto dru­gi dzień PIMu za nami. Jutro kole­j­na por­c­ja świeżych informacji.

Klasy­fikację punk­tową po pier­wszym dniu moż­na znaleźć pod adresem: www.pim.granado.pl

Skomentuj…