Ważna informacja dla opiekunów

Drodzy opiekunowie,

w związku z wprowadze­niem przepisów o ochronie i przetwarza­niu danych osobowych (RODO) wyma­gane jest abyś­cie również Wy dostar­czyli do orga­ni­za­torów PiM 2019 zgodę na przetwarzanie waszych danych oraz wyko­rzysty­wanie waszego wiz­erunku w celach pro­mo­cyjnych PiM 2019. Zgodę tę należy dostar­czyć przy reje­strowa­niu grupy. For­mu­la­rz zgody rodz­iców na przetwarzanie danych uczest­ników zna­j­du­je się w for­mu­la­rzu zgody na udzi­ał dziec­ka w PiM2019 (zakład­ka PiM 2019 -> Zgłoszenia drużyn)

For­mu­la­rz zgody poniżej.

 

Zgo­da na przetwarzanie danych — opiekunowie

Skomentuj…