ZAPRASZAMY NA e‑PiM 2020

WYNIKI ZAWODÓW  I KONKURSÓW E‑PIM 2020

Ofic­jalne ogłosze­nie wyników odbyło się 3‑go maja o godz. 9.00 na pod­czas live na FB https://www.facebook.com/spmsalezjanie/

CHALLENGEPODBIJANIE PIŁKI

KATEGORIA NR. 1

Miejsce PIERWSZE zajął TYMOTEUSZ WOLNIK z Częstochowy

Miejsce DRUGIE zajął JAŚ PIERÓG ze Środy Śląskiej

KATEGORIA NR. 2

Miejsce PIERWSZE zajął FILIP PIERÓG ze Środy Śląskiej

KATEGORIA NR. 3

Miejsce PIERWSZE zajął PIOTR CZUBAK z Wrocławia

Miejsce DRUGIE zajął MARCEL WOLNIK z Częstochowy

CHALLENGEPOMPKI

KATEGORIA NR. 1

Miejsce PIERWSZE zajął JAŚ PIERÓG ze Środy Śląskiej

Miejsce DRUGIE zajął TYMOTEUSZ WOLNIK z Częstochowy

KATEGORIA NR. 2

Miejsce PIERWSZE zajął ANTEK BALCERZAK z Lubina

Miejsce DRUGIE zajął FILIP PIERÓG ze Środy Śląskiej

KATEGORIA NR. 3

Miejsce PIERWSZE zajął PIOTR CZUBAK z Wrocławia

Miejsce DRUGIE zajął MARCEL WOLNIK z Częstochowy

KONKURS LITURGICZNY

KATEGORIA NR. 1 (na 22 uczestników)

Miejsce PIERWSZE zajął TYMOTEUSZ KRZEŚNIAK z Lubina

Miejsce DRUGIE zajął JAKUB ROSENBEIGER ze Środy Śląskiej

Miejsce TRZECIE zajął JAN BIAŁEK z Wrocławia

Miejsce CZWARTE zajął FILIP WAWRZYNIAK z Poznania

KATEGORIA NR. 2 (na 37 uczestników)

Miejsce PIERWSZE zajął PAWEŁ BOGUSIEWICZ z Konina

Miejsce DRUGIE zajął ANTONI SUCHARSKI z Konina

Miejsce TRZECIE zajął DAWID JANKOWSKI z Oleśnicy

Miejsce CZWARTE zajął LEONARD MOŚCICKI z Rumii

KONKURS O KSIĘDZU BOSKO

KATEGORIA NR. 1 (na 4 uczestników)

Miejsce PIERWSZE zajął SZYMON BARTOCH ze Środy Śląskiej

Miejsce DRUGIE zajął OLIWIER MAREK z Lubina

Miejsce TRZECIE zajął BENIO KOZAL z Poznania

Miejsce CZWARTE zajął KAJETAN OŻAROWSKI z Lubina

KATEGORIA NR. 2 (na 15 uczestników)

Miejsce PIERWSZE zajął JAN BIAŁEK z Wrocławia

Miejsce DRUGIE zajął ANDRZEJ BIAŁEK  z Wrocławia

Miejsce TRZECIE zajął MARCEL OŻAROWSKI z Lubina

Miejsce CZWARTE zajął JAKUB ROSENBEIGER ze Środy Śląskiej

KATEGORIA NR. 3 (na 20 uczestników)

Miejsce PIERWSZE zajął KONRAD KUZAK z Wrocławia 

Miejsce DRUGIE zajął LEON MOŚCICKI z Rumii 

Miejsce TRZECIE zajęła EWA DZIEDZIC z Rumii

Miejsce CZWARTE zajął ŁUCJA GORSKA- Luc­jatt z Wrocławia

Grat­u­lu­je­my i pozdrawiamy

Orga­ni­za­torzy


W związ­ki z pan­demią koron­awirusa nie może­my się spotkać fizy­cznie jak co roku w Twar­dogórze. To nam jed­nak nie przeszkodzi we wspól­nym przeży­ciu week­endu majowego od czwartku 30 kwiet­nia do niedzieli 3 maja.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW WRAZ Z ICH RODZINAMI NA E‑PIM 2020

Spotkanie to nie zastępu­je naszego corocznego spotka­nia, ale jest za to dobrą alter­naty­wą na zbliża­jące się dni. W orga­ni­za­cję i prze­bieg e‑PiM‑u są zaan­gażowani nasi klerycy studi­u­ją­cy w Lądzie i Krakowie, młodzież, diakoni oraz współbra­cia odpowiedzial­ni za ani­mację młodzieżową w naszej Inspek­torii oraz pracu­ją­cy w naszych placówkach. Do real­iza­cji e‑PiM‑u 2020 będziemy korzys­tać z Face­booka i zakład­ki tej strony pod tą samą nazwą. 

https://www.facebook.com/spmsalezjanie/

Niech Mary­ja Wspo­może­nie Wiernych prowadzi nas najlep­szy­mi droga­mi do swego Syna, w jed­noś­ci i radoś­ci Księdza Bosko. 

ks. Tomasz Hawrylewicz sdb

E-PiM-plakat ok

pobierz plakat  https://tiny.pl/7xnvx

PROGRAM GODZINOWY na e‑PiM 2020

od 30 kwiet­nia do 3 maja

DLA MIINISTRANTÓW I LEKTORÓW Z RODZINAMI

30 kwiet­nia (w czwartek)

20:30 online z bazy­li­ki Maryi Wspo­może­nia Wiernych w Twardogórze

RUSZA CHALLENGE Z NAGRODAMIŻONGLERKA PIŁKĄ I POMPKIod czwartku 30 kwiet­nia do sobo­ty 2‑go maja (do godz. 20.30)

1 maja (w piątek)

9:00 SŁÓWKO NA DZIEŃ DOBRY – klerycy z Lądu

10:00DBAJ O SIEBIE” – ratown­ik medy­czny w akcji (Grze­gorz)

12:00 TRENING Z MISTRZEMROLKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH — Piotr Zarzycki 

14.00 Q&A służ­ba i litur­gia – poprowadzą klerycy z Lądu

16:00 TRENING Z MISTRZEMFREESTYLE FOOTBALL/NAUKA SZTUCZEKPaweł Skóra

17.00 KONKURS WIEDZY LITURGICZNEJ  Z NAGRODAMI(na Kahoot) — kat­e­go­ria młod­sza (do 7 kl. Sz. P)

18:00 TRENING Z MISTRZEMTRENING I DIETA Z FINALISTĄ I MEDALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE -Sebas­t­ian Szatan 

20.00KONKURS WIEDZY LITURGICZNEJ  Z NAGRODAMI (na Kahoot) — kat­e­go­ria starsza (do 18 roku życia)

20.30 NABOŻEŃSTWO I SŁÓWKO NA DOBRANOC – klerycy z Krakowa 

22.00 SŁÓWKO NA DOBRANOC – klerycy z Krakowa

2 maja (w sobotę)

9:00 SŁÓWKO NA DZIEŃ DOBRY – klerycy z Lądu

10.30DBAJ O SIEBIE” – jak dbać o swo­ją duszę w cza­sie pan­demii — kl. Krzysztof Pałuc­ki i mis­trz now­ic­jatu ks. Jerzy Mikuła

11.00KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE BOSKO Z NAGRODAMI (na Kahoot) — kat­e­go­ria nr. 1 –  do 4 klasy Szkoły Podstawowej

12:00 TRENING Z MISTRZEMROLKI DLA ZAAWANSOWANYCHPiotr Zarzy­c­ki

14.00 Q&A służ­ba i litur­gia – poprowadzą klerycy z Krakowa

16:00 TRENING Z MISTRZEMFREESTYLE FOOTBALL/NAUKA SZTUCZEK -Paweł Skóra

17.00KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE BOSKO Z NAGRODAMI (na Kahoot) — kat­e­go­ria nr. 2 –  to klasa 5, 6 i 7 Szkoły Pod­sta­wowej włącznie.Sz. P)

18:00 TRENING Z MISTRZEMTRENING I DIETA Z FINALISTĄ I MEDALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE -Sebas­t­ian Szatan 

19.00 SPOTKANIE FORMACYJNE Z DIAKONAMI NA ZOOMIE  — dwa poko­je kat­e­gorii wiekowych

20.00KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE BOSKO Z NAGRODAMI (na Kahoot) — kat­e­go­ria nr. 3 – to klasa 8 Szkoły Pod­sta­wowej oraz uczniowie szkół pon­ad­pod­sta­wowych do 18 roku życia

20.30 NABOŻEŃSTWO I SŁÓWKO NA DOBRANOC – Współbra­cia i młodzież ze Środy Śląskiej 

22.00SŁÓWKO NA DOBRANOC NASZYCH DIAKONÓW

3 maja (w niedzielę)

9:00 SŁÓWKO NA DZIEŃ DOBRY – niespodzianka : ) 

11.30 TRANSMISJA MSZY ŚW. w intencji uczest­ników e‑PiM‑u i ich rodzin z Bazy­li­ki Maryi Wspo­może­nia Wiernych w Twardogórze

PROGRAM TEMTYCZNY na e‑PiM 2020 

od 30 kwiet­nia do 3 maja

DLA MIINISTRANTÓW I LEKTORÓW Z RODZINAMI

 

30 kwiet­nia w czwartek ROZPOCZĘCIE

20:30 online z bazy­li­ki Maryi Wspo­może­nia Wiernych w Twardogórze

 

TRENING Z MISTRZEM

PIĄTEK 1‑go maja i SOBOTA 2‑go maja przez Face­book Live

To inic­jaty­wa nie tylko dla min­is­tran­tów i lek­torów ale również dla ich rodzeńst­wa i ich rodzin. W „treningu z mis­trzem może wziąć udzi­ał po pros­tu każdy : ) Pro­gram treningu który będzie trwał około 45 min­ut to: POKAZ, TRENING oraz możli­wość zadawa­nia pytań i odpowiedzi. 

 

12:00 ROLKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 1‑go maja I ZAAWANSOWANYCH 2‑go maja Z TRENEREM LICENCJONOWANYM pol­skiego związku wrotkarskiego Piotrem Zarzy­ckim

16:00 FREESTYLE FOOTBALL/NAUKA SZTUCZEK Z MISTRZEM ŚWIATA Pawłem Skórą

 18:00 TRENING I DIETA Z FINALISTĄ I MEDALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE Sebas­tianem Szatanem

 

WSPÓLNA MODLITWA (1‑go i 2‑go maja)

 • 9.00 słówko na dzień dobry
 • 20.30 nabożeńst­wo i słówko na dobranoc

 

CHALLENGE Z NAGRODAMI (w 3 kat­e­go­ri­ach wiekowych)

 • CHALLENGE nr.1   żon­gler­ka piłką
 • CHALLENGE nr.2   pomp­ki

https://tiny.pl/7m3zc

ZOBACZ FILMIK : )

CHALLENGE pole­ga na nagra­niu filmiku oraz przesła­niu do niego link‑u wraz z liczbą wyko­nanych pod­bić piłką lub pom­pek. Sędziowie wyłonią final­istów. Nagrod­zone będą trzy pier­wsze miejs­ca w każdej kategorii.

KATEGORIA NR. 1 –  do 4 klasy Szkoły Pod­sta­wowej włącznie

KATEGORIA NR. 2 –  to klasa 5, 6 i 7 Szkoły Podstawowej

KATEGORIA NR. 3 – to klasa 8 Szkoły Pod­sta­wowej oraz uczniowie szkół pon­ad­pod­sta­wowych do 18 roku życia

 • CHALLENGE nr.1   żon­gler­ka piłką

Głównym sędz­ią jest dk. Adri­an Sro­ka. Do 2‑maja (sob­o­ta) prześlij na jego adres msalezjanska@gmail.com swo­je imię, nazwisko, kat­e­gorię (jest podana wyżej) ile razy pod­biłeś piłkę, oraz link do filmiku gdzie to może­my sprawdz­ić. Wyni­ki podamy w niedzielę 3‑go maja.

 • CHALLENGE nr.2   pomp­ki

Głównym sędz­ią jest pani Mag­da Miller. Do 2‑maja (sob­o­ta) prześlij na jej adres pompki.epim@gmail.com  swo­je imię, nazwisko, kat­e­gorię (jest podana wyżej) ile zro­biłeś pom­pek, oraz link do filmiku gdzie to może­my sprawdz­ić. Zwróć uwagę na poprawność wykony­wa­nia pom­pek (filmik instruk­tażowy poniżej).

Wyni­ki podamy w niedzielę 3‑go maja.

Powodzenia : )

POMOCNE FILMIKI INSTRUKTAŻOWE:

 • żon­gler­ka piłką nożną

 • pomp­ki – filmik instruk­tażowy jak poprawnie wykonać 

 

KONKURSY WIEDZY Z NAGRODAMI

Konkursy odbędą się przy pomo­cy aplikacji Kahoot. Każdy uczest­nik otrzy­ma przez e‑mail pamiątkowy dyplom uczest­nict­wa. Trzy najlep­sze oso­by każdej kat­e­gorii otrzy­ma­ją nagrodę w formie kar­ty podarunk­owej Decathlon

KONKURS LITURGICZNY w piątek 1‑go maja w 2 kat­e­go­ri­ach wiekowych

godz. 17.00 kat­e­go­ria młod­sza (do 7 kl. Sz. P)

godz. 20.00 kat­e­go­ria starsza (do 18 roku życia)

REGULAMIN

1. W konkur­sie moż­na wziąć udzi­ał tylko raz.

2. Jak wziąć udział:

I Sposób

Wejdź na stronę: kahoot.it i wpisz PIN:

II Sposób

Skopi­uj i wklej w przeglą­darkę inter­ne­tową link właś­ci­wej kategorii.

3. Im szyb­sza odpowiedź, tym więk­sza ilość punk­tów. Podob­nie, im więcej pytań udzielonych poprawnie pod rząd, tym więcej punk­tów za kole­jne pytanie. Zosta­je przyz­nany bonus punk­towy za streak’a.

4. Udzi­ał moż­na wziąć tylko w określonym przedziale czasu.

5. Należy zad­bać, by wziąć udzi­ał w odpowied­niej kat­e­gorii wiekowej:

- kat. 1: do 7. klasy Szkoły Pod­sta­wowej włącznie

PIN: 04261297

LINKhttps://kahoot.it/challenge/04261297?challenge-id=631ed4e0-7990–494d-948b-453398a23294_1588264740794

- kat. 2: do 18 roku życia

PIN: 02919466

LINKhttps://kahoot.it/challenge/02919466?challenge-id=631ed4e0-7990–494d-948b-453398a23294_1588264849736

6.Nagrody są przewidziane dla osób które zapisały się na for­mu­la­rzu google

7. For­mu­la­rz Googla: https://docs.google.com/forms/d/10ocbBCPRYJSQzqsz3b3gh26dQAiYtG2csDpRvxysvJ0/edit?usp=sharing

Więcej infor­ma­cji u głównego arbi­tra, którym jest Mikołaj Kozyra

e‑mail: kozyra.mik@gmail.com

KONKURS O KSIĘDZU BOSKO w sobotę 2‑go maja w 3 kat­e­go­ri­ach wiekowych

godz. 11.00 KATEGORIA NR. 1 —  do 4 klasy Szkoły Pod­sta­wowej włącznie. Mate­ri­ał do konkur­su to książ­ka napisana przez św. Jana Bosko pod tytułem Wspom­nienia Ora­to­ri­um, od str. 6 do 29.

godz. 17.00 KATEGORIA NR. 2 —  to klasa 5, 6 i 7 Szkoły Pod­sta­wowej włącznie. Mate­ri­ał do konkur­su to książ­ka napisana przez św. Jana Bosko pod tytułem Wspom­nienia Ora­to­ri­um, od str. 31 do 61 oraz poniższy film.

godz. 20.00 KATEGORIA NR. 3 - to klasa 8 Szkoły Pod­sta­wowej oraz uczniowie szkół pon­ad­pod­sta­wowych do 18 roku życia. Mate­ri­ał do konkur­su to książ­ka napisana przez św. Jana Bosko pod tytułem Wspom­nienia Ora­to­ri­um, od str.6 do 10 i od 62 do 94 oraz poniższy film.

REGULAMIN:

 1. W konkur­sie moż­na wziąć udzi­ał tylko raz. Login powinien składać się z nazwiska i pier­wszej litery imienia.
 2. Jak wziąć udział:

I Sposób

Wejdź na stronę: kahoot.it i wpisz PIN:

II Sposób

Skopi­uj i wklej w przeglą­darkę inter­ne­tową link właś­ci­wej kategorii.

godz. 11.00 KATEGORIA NR. 1 —  (do 4 klasy Szkoły Pod­sta­wowej włącznie)

PIN: 06860056

https://kahoot.it/challenge/06860056?challenge-id=a80c6b00-5a7f-499e-9aac-8afc1c032b65_1588403745847

godz. 17.00 KATEGORIA NR. 2 —  (klasa 5, 6 i 7 Szkoły Pod­sta­wowej włącznie)

PIN:: 08383138

https://kahoot.it/challenge/08383138?challenge-id=a80c6b00-5a7f-499e-9aac-8afc1c032b65_1588403887575

godz. 20.00 KATEGORIA NR. 3 - (klasa 8 Szkoły Pod­sta­wowej oraz uczniowie szkół pon­ad­pod­sta­wowych do 18 roku życia)

PIN:07344561

https://kahoot.it/challenge/07344561?challenge-id=a80c6b00-5a7f-499e-9aac-8afc1c032b65_1588403968504

 1. Im szyb­sza odpowiedź, tym więk­sza ilość punk­tów. Podob­nie, im więcej pytań udzielonych poprawnie pod rząd, tym więcej punk­tów za kole­jne pytanie. Zosta­je przyz­nany bonus punk­towy za streak’a.
 2. Udzi­ał moż­na wziąć tylko w określonym przedziale czasu.
 3. Należy zad­bać, by wziąć udzi­ał w odpowied­niej kat­e­gorii wiekowej

MATERIAŁ DO KONKURSU:

WSPOMNIENIA Z ORATORIUM autorstwa św. Jana Bosko.
Książkę możesz otworzyć tutaj https://www.boskarumia.pl/wp-content/uploads/2016/01/WspomnieniaOrat.pdf https://www.boskarumia.pl/wp-content/uploads/2016/01/WspomnieniaOrat.pdf lub pobrać ze strony https://tiny.pl/7h1pd

MIEJSCA KSIĘDZA BOSKO

Odpowiedzial­nym za konkurs o Księdzu Bosko jest kl. Mateusz Buczek SDB

Aby wziąć udzi­ał w konkur­sie o Księdzu Bosko, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://tiny.pl/7mlsw

O GODZINIE WŁAŚCIWEJ DLA KAŻDEJ KATEGORII, W TYM MIEJSCU POJAWI SIĘ LINK I KOD DO KONKURSU ONLINE

 A tutaj w jaki sposób przy­go­towu­je­my dla Ciebie konkurs

SPOTKANIA FORMACYJNE

 • Q&A SŁUŻBA I LITURGIApoprowadzą klerycy z Lądu i Krakowa

pier­wszego i drugiego maja o godz. 14.00 klerycy odpowiada­ją na pyta­nia uczestników.

 • DBAJ O SIEBIE – ratown­ik medy­czny w akcji

pier­wszego maja o godz. 10.30 ratown­ik medy­czny Grze­gorz Mada­jczak mówi jak troszczyć się swo­je zdrowie i swoich blis­kich w dobie pandemii

drugiego maja o godz. 10.30 kl. Krzysztof Pałuc­ki i ks. Jerzy Mikuła mis­trz now­ic­jatu, mówi jak troszczyć się o swo­ją wiarę w dobie pandemii

 • SPOTKANIA FORMACYJNE ON-LINE – w sobotę drugiego maja o godz. 19.00 w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych

Spotka­nia poprowadzą klerycy z Krakowa oraz dk. Michał i ks. Mikołaj.
Lin­ki do spotkań:

KATEGORIA PIERWSZAklasy 7. i młod­sihttps://tinyurl.com/ydba3tm8

KATEGORIA DRUGAkl. 8. i star­si — Infor­ma­c­je dostępu do spotka­nia zna­jdziesz w grupie na fb: https://www.facebook.com/groups/275955683575862/

Oto szczegółowa instrukc­ja wejś­cia na dzisiejsze spotkanie przy pomo­cy APLIKACJI ZOOM.

INSTRUKCJA PRZY PIERWSZYM UŻYCIU APLIKACJI ZOOM

KOMÓRKA:

 1.     Wejdź do „sklepu” i ściąg­nij aplikację Zoom.
 2.     Kliknij w LINK.

Wlej DANE DOTYCZĄCE SPOTKANIA ONLINE:

(wklej link do przeglądarki)

 1.     Wpisz swo­je imię i zatwierdź.
 2.     Wyskoczą ter­az różne okien­ka z pytaniami.
 3.     Kliknij I AGREE przy Poli­tyce prywatności.
 4.     Kliknij OK/GOT IT przy Zez­wole­niu na dostęp.
 5.     Kliknij ZEZWÓL/OK przy Zez­wole­niu na robi­e­nie zdjęć i nagrywanie.
 6.     Kliknij START/JOIN VIDEO przy Rozpocznij video.
 7.     Kliknij ZEZWÓL/OK przy Pyta­niu o dźwięk.
 8.    Kliknij ZEZWÓL/OK przy Pyta­niu o kamerę.
 9.    Aby usłyszeć innych, kliknij w ikonkę słuchawek i kliknij w CALL VIA DEVICE AUDIO/CALL USING INTERNET AUDIO.

KOMPUTER/LAPTOP:

 1.     Kliknij w link.

DANE DOTYCZĄCE SPOTKANIA ONLINE:

(wklej link do przeglądarki)

 1.     Zaak­cep­tuj Cook­ies i kliknij AGREE AND PROCEED.
 2.     Przy PREFERENCES SUBMITTED kliknij CLOSE.
 3.     Na dole strony kliknij DOWNLOAD & RUN ZOOM.
 4.     Na Twój kom­put­er ściąg­nie się plik ZOOM. EXE — kliknij OTWÓRZ i URUCHOM.
 5.     Wyskoczy okienko “Zez­wole­nie na zmi­any w kom­put­erze” — kliknij TAK.
 6.     Wpisz swo­je imię i zatwierdź OK.
 7.     Kliknij OK przy Poli­ty­ka prywatności.
 8.     Kliknij JOIN WITH VIDEO.
 9.    W lewym dol­nym rogu kliknij w IKONKĘ SŁUCHAWEK i kliknij JOIN AUDIO oraz obok w IKONKĘ KAMERY i kliknij START VIDEO.

Było­by dobrze, gdy­by każdy chwilę wcześniej przed 19.00 dołączył do spotka­nia, by sprawdz­ić czy wszys­tko działa : )

3 maja w niedzielę ZAKOŃCZENIE

 • 9.00 słówko na dzień dobry
 • Trans­mis­ja Mszy św. w intencji uczest­ników e‑PiM‑u i ich rodzin

TU ZNAJDZIESZ KILKA INFORMACJI O OSOBACH PROWADZĄCYCH TRENINGI:

PIOTR ZARZYCKI http://piotrzarzyckirolki.pl/czego-nauczam-jak-nauczyc-sie-jezdzic-na-rolkach/

Cza­sa­mi słyszę takie pytanie: ale czego może mnie pan nauczyć na rolkach, prze­cież już potrafię jeźdz­ić do przo­du. No to czego chcieć więcej. Hamować? – Jakoś prze­cież się zatrzy­mam. Oczy­wiś­cie trochę prz­erysowu­ję sprawę, ale rzeczy­wiś­cie – obser­wu­jąc pol­skie chod­ni­ki i pla­cy­ki – tak jest. Jak na razie dla 90 pro­cent jeżdżą­cych na rolkach umiejęt­ność jazdy do przo­du jest już znakiem całkowitego opanowa­nia wszys­t­kich tajem­nic rolkowych oraz opanowa­nia abso­lut­nie kom­plet­nej umiejęt­noś­ci jazdy na rolkach. Praw­da jest taka, że to nawet jeszcze nie jest ta pier­wsza lit­era alfa­betu. To dopiero pier­wsza kresecz­ka w literze a.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=6BKm4fGD2hs&feature=emb_logo

PAWEŁ SKÓRA https://pawelskora.com/

Mis­trz Świa­ta, Mis­trz Europy i Mis­trz Pol­s­ki we freestyle foot­ball. Autor książek: „Tri­ki piłkarskie. Tren­ing, tech­ni­ka, mis­tr­zost­wo.” oraz „Tri­ki gwiazd foot­bal­lu”. Wielokrot­ny sędzia, doświad­c­zony per­former z dorobkiem setek pokazów na całym świecie, uczest­nik Mam Tal­ent. Pro­fesjon­al­ny sportowiec z czter­nas­to­let­nim doświad­cze­niem i kreator wielu unikalnych trików w swo­jej dyscy­plin­ie, zapew­nia pełną fachowość i kom­pe­tencję w wykony­wa­niu wid­owiskowych pokazów.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=GDyqMlxkeCk&feature=emb_logo

SEBASTIAN SZATAN

Tren­er per­son­al­ny: diety zbi­lan­sowane, plany treningowe, trenin­gi indy­wid­u­alne. Zain­tere­sowa­nia: Sport, kul­tu­rysty­ka, dieta, zdrowie. Final­ista i medal­ista mis­tr­zostw Pol­s­ki w kulturystyce.

https://www.youtube.com/watch?v=dRtXkxztwRM&feature=youtu.be

WIĘCEJ INFOMRACJI W ZAKŁADCE e‑PiM 2020  http://pim.salezjanie.pl/?page_id=1994

trening z mistrzem

 e-PiM grafika

Skomentuj…