ZAPRASZAMY 26 WRZEŚNIA DO WROCŁAWIA NA MINI PIM

PILNE!!! Ze wzglę­du na zapowiadane deszcze, roz­gry­w­ki odbędą się na hali sportowej przy Polach Mar­sowych — wjazd tylko od głównej bramy sta­dionu (zjazd z ron­da Olimpi­jczyków Wrocławs­kich). Jak trafić i kil­ka info o hali poniżej.

Litur­giczną Służbę wraz z opieku­na­mi zaprasza­my do roz­gry­wek pił­ki nożnej 26 wrześ­nia we Wrocław­iu na Polach Mar­sowych. Rozpoczniemy Mszą świętą. W tym roku eucharys­tii ma ona dla nas szczegól­ny wymi­ar. Chce­my wspól­nie ją przeżyć i nią żyć. Na boisku chce­my wspól­nie rywal­i­zować z radoś­cią Księdza Bosko. 

PROGRAM SPOTKANIA: Msza św. o godz. 9.00 w koś­ciele NSJ przy Placu Grun­waldzkim 3 we Wrocław­iu; 10:15 początek roz­gry­wek na hali sportowej przy Polach Mar­sowych; około godz. 12.30 obi­ad; 15.00 zakończe­nie rozgrywek. 

Tutaj kil­ka zdjęć z hali, jak dojechać oraz jakie zabrać buty:

https://youtu.be/rX5jgYGDpso

Filmik jak dojechać : )

ZGŁOSZENIA proszę nadsyłać do 20 wrześ­nia na adres thawrylewicz@yahoo.pl

TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ POTRZEBNE FORMULARZE I REGULAMINY

A tak było rok temu

Skomentuj…