PRZYJEDŹ 17 października na FSM do Środy Śląskiej

UWAGA ze względów bezpieczeństwa 

najbliższe For­ma­cyjne Spotkanie Młodych obędzie w sobotę 17 październi­ka w Środzie Śląskiej i będzie trwało jeden dzień a nie jak dotąd planowal­iśmy 3 dni.

PROGRAM: Wyjazd z Wrocław­ia autokarem o godz. 8.00 (Plac Grun­waldz­ki 3), przy­jazd do Środy Śl. na godz. 9.00 (Eucharys­tia i kon­fer­enc­ja), następ­nie prze­jazd do Brzegu Dol­nego (Paint­ball, ognisko, obi­ad), zakończe­nie w środzie Śl. około godz.18.00 a powrót autokarem do Wrocław­ia planowany na godz. 19.00. KOSZT: 20 zł za posił­ki z napo­ja­mi i prze­jaz­dem do Brzegu Dol­nego + 30 zł za paint­ball (30 zł doda­je­my z fun­duszu młodzieżowego) = 50 zł. Oso­by jadące autokarem z Wrocław­ia do Środy i z powrotem dopła­ca­ją dodatkowo 20 zł.

Chłopaków z klas 7 i 8 szkoły pod­sta­wowej oraz 1 szkół śred­nich zaprasza­my na FSM do Środy Śląskiej. FSM to For­ma­cyjne Spotkanie Młodych — orga­nizu­je­my je pod hasłem KUŹNIA SERC — WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ. Chce­my nabier­ać nowych umiejęt­noś­ci, tworzyć wspól­notę tak jak chce tego ks. Bosko i oczy­wiś­cie rozwi­jać się duchowo.

W pro­gramie turniej pił­ki nożnej i koszyków­ki, spotkanie z Grze­gorzem, Szy­monem, Kamilem i Markiem — młody­mi salez­jana­mi studi­u­ją­cy­mi w Lądzie nad Wartą, którzy pomogą nam dostrzec jak “wypłynąć na głębię” oraz drużynowe zma­gania na polu wal­ki “Head­Shot” — Paint­ball w Brzegu Dolnym.

więcej na https://www.headshot.com.pl/

ZGŁOSZENIA:

Zaprasza­my do przesyła­nia zgłoszeń, ilość miejsc ogranic­zona. Zapisy wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem proszę przesyłać na e‑mail thawrylewicz@yahoo.pl

O uczest­nictwie będzie decy­dowała kole­jność zgłoszeń. Poniżej kar­ty uczestnictwa:

tutaj możesz pobrać plakat https://tiny.pl/7lh3j

A tak było rok temu : ) 

Więcej wspom­nień na https://sdbwroc.pl/2019/10/24/wspomnienia-z-fsm-u-w-srodzie-slasiej/

Skomentuj…