FSM w Górach Sowich

W sobotą 7 listopa­da planu­je­my For­ma­cyjne Spotkanie Młodych (FSM) dla chłopaków ze szkół pon­ad­pod­sta­wowych. W planie kon­fer­enc­ja, Msza św. w koś­ciele Aniołów Stróżów w Kamionkach, prze­jś­cie góra­mi z przełęczy Jugowskiej na Kalenicę lub Wielką Sowę (1,5 godz. jazdy samo­cho­dem z Wrocławia). 

Spotkanie będzie ani­mowane przez Dusz­pasterst­wo Młodzieżowe naszej Inspek­torii i naszych współbraci studi­u­ją­cych w Krakowie: dk. Pawła, kl. Bart­ka, kl. Pawła i kl. Łukasza.

Zgłoszenia proszę przesyłać na:

thawrylewicz@yahoo.pl

Serdecznie zaprasza­my

Poniżej więcej o Górach Sowich

Skomentuj…