FSM w Wilkanowie-ODWOŁANY

W dni­ach od 22 do 24 sty­cz­nia 2021 r. PLANOWALIŚMY For­ma­cyjne Spotkanie Młodych w Wilkanowie.

ZE WZGLĘDU NA OBECNE OBOSTRZENIA, TRZYDNIOWY FSM JEST ODWOŁANY! ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWY FSM 23 STYCZNIA PODCZAS KTÓREGO PRZEJDZIEMY GÓRAMI BARDZKIMI DO KŁODZKA.

To miejs­cowość położona u pod­nóża Masy­wu Śnieżni­ka na wysokoś­ci około 375 m n.p.m. Miejs­cowość pow­stała na początku XIII wieku, od 1294 do 1315 r. była w posi­ada­niu cys­ter­sów z Kamień­ca Ząbkow­ick­iego a następ­nie stanow­iła włas­ność magnacką. Były w niej aż trzy młyny wodne. W cza­sie wojny trzy­dziesto­let­niej w roku 1642 mieszkań­cy wsi opuś­cili ją, ucieka­jąc przed zbliża­ją­cy­mi się wojska­mi szwedzki­mi. Po wojnie właś­ci­cielem wsi został hra­bia von Althann, który w lat­ach 1681–1686 wybu­dował okaza­ły pałac.

https://klubpodroznikow.com/relacje/polska/polska-zamki-palace/2121-palac-w-wilkanowie

Na czas FSM‑u zak­wa­terowanie w ośrod­ku Sióstr Mis­jonarek Krwi Chrystusa. 

https://tiny.pl/7vw6c

W pro­gramie wyjś­cie na Śnieżnik (1425 m n.p.m), wspól­na mod­l­it­wa i cel­e­brac­ja sakra­men­tu Eucharys­tii oraz spowiedzi św., roz­gry­w­ki na hali gim­nasty­cznej, pra­ca w gru­pach, nau­ka nowych umiejętności. 

ZAPISY — jeśli będzie pozwalała na to sytu­ac­ja epi­demi­o­log­icz­na oraz jeśli będą znie­sione obostrzenia co do noclegów. W wypad­ku niemożnoś­ci orga­ni­za­cji spowodowanej kole­jny­mi obostrzeni­a­mi, wyjazd będzie jednod­niowy (w miarę możli­woś­ci) lub zostanie odwołany całkowicie. 

PRZEWIDYWANY KOSZT FSM‑u week­endowego to 80 zł; jednod­niowego 30 zł. 

WIĘCEJ INFORMACJI moż­na otrzy­mać po napisa­niu na adres pim.organizatorzy@gmail.com

TAK BYŁO ROK TEMU 

GALERIA ZDJĘĆ http://www.snieznik.com/galeria-zdjec

Skomentuj…