12 czerwca PiM 2021

Min­is­tran­tów i lek­torów wraz z opieku­na­mi zaprasza­my na PiM 2021.

PROPONOWANY PROGRAM SPOTKANIA:

9:00 przy­jazd i pow­i­tanie uczest­ników
9:30 Msza św. w bazylice Maryi Wspo­moży­ciel­ki Wiernych w Twar­dogórze
10.45 spotka­nia for­ma­cyjne dla grup wiekowych
- kat­e­go­ria M w bazylice
- kat­e­go­ria S w małym koś­ciele
- kat­e­go­ria L w sali teatral­nej
11.30 zakończe­nie spotkań for­ma­cyjnych
12.00 początek roz­gry­wek sportowych
- pił­ka halowa (sala gim­nasty­cz­na i hala wid­owiskowa)
- inne: tenis stołowy, piłkarzy­ki, ringo, war­ca­by, konkurs wiedzy… (w zależnoś­ci do licz­by zgłos­zonych uczest­ników)
13.00 obi­ad (będzie dostar­c­zony na miejsce roz­gry­wek)
15.00 zakończe­nie roz­gry­wek sportowych
15.30 spotkanie na hali wid­owiskowej
- „Min­is­tranc­ka Wytwór­nia Muzy­cz­na” z Katow­ic
- kl. Nor­bert Rosińs­ki „None Rhyme”
- scen­ka przy­go­towana przez now­icjuszy
- roz­danie nagród
17.00 nabożeńst­wo czer­w­cowe, słówko
17.30 roz­jazd

Pro­gram będzie zre­al­i­zowany zgod­nie z reżimem san­i­tarnym, dlat­ego orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmian.

ZAPISY do koń­ca maja wyłącznie przez e‑mail pim.organizatorzy@gmail.com

FORMULARZ zapisów w wer­sji word https://tiny.pl/rvjkw i pdf https://tiny.pl/rvjkj

KOSZT 15 zł.

Pro­gram spotka­nia i plakat na https://tiny.pl/r6pgf i https://tiny.pl/r6pgn