Zgłoszenia — PIM 2019

Prosimy o nadesłanie elek­tron­icznie wyp­isanej kar­ty na adres pim@salezjanie.pl (do dnia 27.04.2019). Nato­mi­ast wydrukowaną, pod­bitą i pod­pisaną kartę zgłoszeniową prosimy złożyć w dniu przy­jaz­du na PIM w Biurze Zawodów.

UWAGA!!! do zgłoszenia udzi­ału w roz­gry­wkach Crash­Ball potrzeb­na jest zgo­da rodz­iców i pod­pisanie oświadczenia.

Oświad­cze­nie i zgo­da rodz­iców — CrashBall.docx (doku­ment Microsoft Word)

PIM 2019 — Kar­ta zgłoszeniowa grupy.xlsx (arkusz Microsoft Excel)

Zgo­da rodz­i­ca na udzi­ał dziec­ka w PiMie — formularz

Zgo­da na przetwarzanie danych — opiekunowie

Kat­e­gorie wiekowe:

L” – lek­torzy – urodzeni między 01.01.1999r. – 31.12.2002r.
„S” – śred­nia – urodzeni między 01.01.2003r. – 31.12.2005r.
M1” – urodzeni między 01.01.2006r. – 31.12.2008r.
M2” – najmłod­si – urodzeni po 01.01.2009r.

 

 

 

Ogólne Warun­ki Ubezpieczenia