Konkursy wiedzy 2019

KONKURS WIEDZY

W tym roku konkurs wiedzy doty­czy świę­toś­ci. W mate­ri­ałach zna­jdziecie tek­sty mówiące tek­sty mówiące o tym, czym świę­tość jest, jak ją osiągnąć, a także jak się prze­jaw­ia. Wśród nich zna­j­du­je się też pew­na opowieść o chłopcu, który żył w wielkiej przy­jaźni ze swoim Aniołem Stróżem oraz z Bogiem – bez czego świę­tość jest właś­ci­wie niemożli­wa. Są to najczęś­ciej frag­men­ty dłuższych tek­stów, zain­tere­sowanych zachę­cam do sięg­nię­cia po całość (już poza konkursem), szczegól­nie po napisaną przez papieża Fran­cisz­ka „Gaudete et exsul­tate”. Uważny czytel­nik zauważy, że papież – podob­nie jak wy – o świę­toś­ci uczył się od Księdza Bosko.

Mate­ri­ały:

Kat­e­go­ria M  — pobierz

Kat­e­go­ria S  - pobierz

Kat­e­go­ria L — pobierz

 

KONKURS MUZYCZNYJAKA TO MELODIA?”

W tym roku zaprzy­jaźn­imy się w sposób szczegól­ny z pieś­ni­a­mi ku czci Mat­ki Bożej. Ich listę, tek­sty oraz nagra­nia zna­jdziecie na ofic­jal­nej stron­ie śpiewni­ka Siedleckiego:

http://spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=852
Oprócz pytań sprawdza­ją­cych zna­jo­mość tek­stu i melodii, pojawi się też jed­no pytanie otwarte, wyma­ga­jące kreaty­wnoś­ci. Oprócz pieśni umieszc­zonych w kat­e­gorii „Pieśni do Maryi Pan­ny” znać należy także te spośród pieśni adwen­towych i wielko­post­nych (pasyjnych) które skierowane są właśnie do niej. Które to są? Szuka­j­cie, a znajdziecie

nuty