PiM 2022

Po ograniczeni­ach związanych z pan­demią, po zeszłorocznym jednod­niowym PiM-ie oraz jeszcze wcześniejszym spotka­niu on line „e‑PiM”, naresz­cie spotkamy się na żywo w Twar­dogórze w dni­ach od 30 kwiet­nia do 3 maja. Wracamy do trady­cyjnej for­muły. PiM 2022 r. odbędzie się pod hasłem „Nic na siłę”. To naw­iązanie do tegorocznego tem­atu wskazanego przez następcę Księdza Bosko „czyń­cie wszys­tko z miłoś­ci, nic na siłę”.

Zak­wa­terowanie będzie w szkołach Twar­dogóry. W pro­gramie wspólne przeży­wanie liturgii, roz­gry­w­ki sportowe, konkurs wiedzy, kon­cert kl. Nor­ber­ta Rosińskiego i ks. Kuby Bartcza­ka, ćwiczenia sprawnoś­ciowe, marsz radoś­ci, spotka­nia w gru­pach wiekowych, alpa­ki i inne. To wspólne świę­towanie Służ­by Litur­gicznej naszej Inspek­torii, do którego przy­go­towywal­iśmy się przez codzi­en­ną służbę i for­ma­cję w swoich wspól­no­tach, parafi­ach i spotka­ni­ach w ramach Mini PiM‑u.

Uczest­ni­cy będą rywal­i­zować w wielu konkurenc­jach sportowych: piłce halowej, lekkoatle­tyce, prze­cią­ga­niu liny, ringo, wielobo­ju, tenisie stołowym, war­cabach, piłkarzykach, dar­cie, chus­teczce, bad­mintonie i innych.

Nowoś­cią na PiM-ie 2022 będzie między innymi:

 „Wieża Babel” – 8 metrowa mobil­na ścian­ka wspinaczkowa z asekuracją

Mechan­iczny byk rodeo

Pod­nieb­ny ring”

W pro­gramie również dwa konkursy wiedzy.

KONKURS LITURGICZNY

będzie miał for­mułę tele­turnieju „JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Pod­czas tegorocznego PiM‑u odbędzie się konkurs litur­giczno biblijny.

Kat­e­gorię M1 i M2 zaprasza­my na konkurs litur­giczny — na pod­staw­ie mate­ri­ałów https://tiny.pl/92fwt

Kat­e­gorię S i L zaprasza­my na konkurs bib­li­jny — z treś­ci Ewan­gelii według św. Łukasza i Dziejów Apos­tol­s­kich [na pod­staw­ie Wydawnict­wo Pal­lot­tinum w Poz­na­niu, 2003; Bib­lia Tysią­cle­cia Online, Poz­nań 2003, wydanie IV] link: https://biblia.deon.pl/index.php

KONKURS WIEDZY O ŚW. FRANCISZKU SALEZYM

– mate­ri­ały dla kat­e­gorii M https://tiny.pl/92fwj

– mate­ri­ały dla kat­e­gorii S https://tiny.pl/92fwp

– mate­ri­ały dla kat­e­gorii L https://tiny.pl/92fw4

KOSZT

KOSZT dla uczest­ników i opiekunów (od osoby)

90 zł – dla wszystkich

70 zł – dla grup i opiekunów dzieł salez­jańs­kich (20 z 90 zł dla uczest­ni­ka i opieku­na doda­je Ekipa Dusz­pasterst­wa Powołan­iowego i Młodzieżowego Inspek­torii św. Jana Bosko we Wrocławiu). 

WPŁATA OBEJMUJE: zak­wa­terowanie, obi­ad 1 i 2 maja, nagrody za pier­wsze 3 miejs­ca w poszczegól­nych dyscy­plinach, dostar­cze­nie gorącej herbaty i chle­ba na śni­ada­nia i kolac­je (resz­ta we włas­nym zakre­sie), wydarzenia kul­tur­alne, zwrot kosztów prze­jaz­du dla sędz­iów z AWF, dmuchańce i inne atrakcje.

Tutaj są dostęp­ne KARTY UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia tylko przez e‑mail na pim.organizatorzy@gmail.com

Zapisy do 26 kwiet­nia 2022 r.

Plakat do pobra­nia https://tiny.pl/92frj

 

PROGRAM PiMu 2022

SOBOTA 30 KWIETNIA 2022
17:00 Zakończe­nie zapisów przy­jeżdża­ją­cych grup w biurze zawodów oraz zakwaterowanie.
17:30 Mecz uczest­ników PiMu (reprezen­tan­ci) kon­tra Salezjanie
18:30 Kolac­ja w grupach
20:00 Uroczyste rozpoczę­cie PiMu 2022, Apel Jasnogórs­ki, mod­l­itwy, słówko
22:00 Udanie się na miejs­ca noclegowe
23:00 Cisza nocna

NIEDZIELA 1 MAJA 2022
7:00 Pobudka
7:20 Mod­l­itwy poranne, śni­adanie w grupach
8:15 For­ma­c­ja litur­gicz­na, pró­ba śpiewu w Bazylice
8:30 Eucharystia
10:30 – 18.00 Roz­gry­w­ki sportowe
13:00 – 14.00 Obiad
18:00 Kolac­ja w grupach
19:45 Zbiór­ka na placu przed szkołą
20:00 Piel­grzym­ka do Sank­tu­ar­i­um MBWW w Twardogórze
21:00 Ado­rac­ja i Apel Maryjny po którym grupy uda­ją się na swo­je miejs­ca noclegowe
23:00 Cisza nocna

PONIEDZIAŁEK 2 MAJA 2022
7:00 Pobud­ka i śni­adanie w grupach
7:30 Mod­l­itwy poranne, śniadanie
8:45 For­ma­c­ja litur­gicz­na, pró­ba śpiewu w Bazylice
9:00 Eucharystia
10:30 – 18.00 Roz­gry­w­ki sportowe
13:00 – 14.00 Obiad
18:00 Kolacja
18:30 Spotka­nia for­ma­cyjne w grupach
20:00 Pogod­ny wieczór pod sceną, kon­cert i roz­danie nagród
21.30 Mod­l­itwy, Apel, Słówko
23:00 Cisza nocna

WTOREK 3 MAJA 2022
7:15 Pobud­ka, mod­l­itwy poranne, pakowanie/sprzątanie
8:00 Śniadanie
10:00 Eucharys­tia, roz­danie nagród
11:45 Rozjazd

Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­an w programie.

KATEGORIE WIEKOWE

Podane w reg­u­lam­i­nach poszczegól­nych konkurencji kat­e­gorie wiekowe obe­j­mu­ją uczest­ników urod­zonych w latach:

L” – lek­torzy – urodzeni między 01.01.2001r. – 31.12.2005r.
„S” – śred­nia – urodzeni między 01.01.2006r. – 31.12.2008r.
M1” – urodzeni między 01.01.2009r. – 31.12.2011r.
M2” – najmłod­si – urodzeni po 01.01.2012r.

KONKURENCJE NA PiM 2022

Niedziela, 1 maja

DYSCYPLINA KAT. MIEJSCEGODZ.
    od godz. 10:30
Wielobój Op, L, S, M plac przed SP JP II
Skok wahadłowy L, S, M sala SP JP II
Pił­ka halowa M1 boisko SP 1
Bieg 100 m M1 bież­nia SP 1
Pił­ka halowa M2 sala SP 1
Skok w dal L przy bieżni SP JP II
Bieg 100 m S Bież­nia SP JP II
Pił­ka halowa S hala GOSiR
    od godz. 11:30
Prze­cią­ganie liny L ścież­ka edukacyjna
Prze­cią­ganie liny M1 bież­nia SP 1
Byk Rodeo Op, L, S, M plac przed SP JP II do godz. 17.30
    od godz. 12:00
Bieg 400 m L bież­nia SP JP II
Bieg 60 m M2 bież­nia SP JP II
Skok w dal S bież­nia SP JP II
    13:00–14.00 obi­ad
    od 14:00
Wielobój Op, L, S, M przed SP JP II
Sztafe­ta 4x100m L bież­nia JP II
Konkurs wiedzy/św. F. Salezy L, S, M SP JP II
Ringo L sala SP 1
    od godz. 14:30
Skok w dal M przy bieżni SP JP II
Prze­cią­ganie liny M2 bież­nia przy SP JP II
Drużynowy skok w dal Op, L, S, M bież­nia przy SP JPII
Sztafe­ta 4x100m S bież­nia przy SP JPII
    od godz. 15:00
Bieg 100m L bież­nia przy SP JPII
Prze­cią­ganie liny S ścież­ka edukacyjna
    od godz. 15:30
Ringo S sala SP 1
    od godz. 16:00
Bieg 400m S bież­nia SP JPII
Tenis stołowy L try­buny hala GOSiR
    od godz. 16:30
Sztafe­ta wahadłowa Op, L, S, M bież­nia SP JPII

 

 

 

Poniedzi­ałek, 2 maja

 

DYSCYPLINA KAT. MIEJSCEGODZ.
    od godz. 10:30
Wielobój Op, L, S, M plac przed SP JP II
Tenis stołowy M1 try­buny hala GOSiR
Dart L ora­to­ri­um
Piłkarzy­ki S sala Jana Bosko
Król strzel­ców L, M1 sala SP JPII
Pił­ka halowa L hala GOSiR
    od godz. 11:00
Bad­minton M1 sala SP1
    od godz. 11:30
Wieża Babel Op, L, S, M plac przed SP JP II do godz. 17.30
Dart S ora­to­ri­um
War­ca­by M ora­to­ri­um
    13:30–14.30 obi­ad
    od 14:00
Pił­ka halowa Op i goście hala GOSiR
    od godz. 14:30
Wielobój Op, L, S, M przed SP JP II
Tenis stołowy S try­buny hala GOSiR
Dart M ora­to­ri­um
Król strzel­ców S, M2 sala SP JPII
War­ca­by L ora­to­ri­um
Bad­minton M2 sala SP1
Piłkarzy­ki M2 sala Jana Bosko
Foot Dart L sala SP JPII
    od godz. 15:00
Chus­tecz­ka Op, L, S, M boisko SP JPII
    od godz. 15:30
Piłkarzy­ki M1 sala Jana Bosko
Foot Dart S sala SP JPII
    od godz. 16:00
Tenis stołowy M2 try­buny hala GOSiR
    od godz. 16:30
War­ca­by S ora­to­ri­um
Foot Dart M sala SP JPII
Piłkarzy­ki L sala Jana Bosko
Konkurs litur­giczny L, S, M SP JPII (klasa)

Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­an godzin lub miejsc roz­gry­wa­nia zawodów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!