Konkurencje sportowe

Poniżej zamieszcza­my spis konkurencji sportowych oraz ich reg­u­laminy. Do pobra­nia jest również har­mono­gram roz­gry­wek w cza­sie PiM 2019 oraz kar­ty zgłoszeniowe ( opiekunowie otrzy­ma­ją je pod­czas rejes­tracji grup)

WAŻNE: konkurenc­ja Crash­ball wyma­ga odręb­nej zgody rodz­iców. Brak tej zgody wyk­lucza zawod­ni­ka z wzię­cia udzi­ału w konkurencji.

 

Reg­u­laminy roz­gry­wek indy­wid­u­al­nych i sportowych

Har­mono­gram roz­gry­wek PiM 2019

Kar­ty Zgłoszeniowe do konkurencji sportowych PiM 2019

Zgo­da rodz­iców na udzi­ał w konkurencji Crashball

 

Wszys­tkim zawod­nikom życzymy udanych zawodów oraz najwyższych miejsc na podium

 

Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­an w har­mono­gramie i reg­u­lam­i­nach rozgrywek.