Czym jest PIM?

PiM, czyli Piel­grzym­ka Min­is­tran­tów jest świętem Służ­by Litur­gicznej. Piel­grzy­mu­je­my do twar­dogórskiej Maryi Wspo­moży­ciel­ki, która jest szczegól­ną orę­down­iczką i wzorem służ­by Bogu oraz drugiemu człowiekowi.

Przy­by­wamy, by z poko­rą prosić Ją o umiejęt­ność god­nego służe­nia Bogu przy Jego Ołtarzu i przedłuża­nia tej służ­by na życie codzienne.

Nasze wspólne świę­towanie ma wymi­ar sportu i rekreacji, zabawy i kul­tu­ry, liturgii i mod­l­itwy. Wszys­tko po to, by we wspól­nej zabaw­ie doświad­czyć mocy jed­noś­ci i wiary oraz by jej płomień zanieść wszędzie tam, gdzie wrócimy.

PiM jest zwieńcze­niem rocznej pra­cy prowad­zonej w parafi­al­nych gru­pach min­is­tranc­kich. Sens tego spotka­nia pole­ga na ponownym uświadomie­niu sobie radoś­ci bycia min­is­tran­tem, lek­torem i służe­nia przy ołtarzu.

Spotkanie to ma także uświadomić uczest­nikom, że nie są sami; wokół jest wielu chłopców im podob­nych, którzy na co dzień posługu­ją przy Liturgii. To wspólne spotkanie ma dodać nowej gor­li­woś­ci i zapału w tej służbie.

PiM adresowany jest przede wszys­tkim do Służ­by Litur­gicznej z terenów połud­niowej i cen­tral­nej Pol­s­ki, ale i do wszys­t­kich, chcą­cych wziąć udzi­ał w naszej pielgrzymce.