Cele PIM‑u

Zasadnicze cele PiM‑u

 1. Kon­tynu­ac­ja inte­gral­nego roz­wo­ju człowieka, aby był dobrym chrześ­ci­ja­ninem i ucz­ci­wym obywatelem.
 2. Jed­nocze­nie min­is­tran­tów i lek­torów z różnych wspól­not Litur­gicznej Służ­by Ołtarza.
 3. Wspól­na mod­l­it­wa u stóp Mat­ki Bożej Wspo­może­nia Wiernych.
 4. Umoc­nie­nie w wierze, nadziei i miłości.
 5. Doświad­cze­nie pozy­ty­wnych wartoś­ci: świę­towa­nia, przy­jaźni, radoś­ci, zabawy.
 6. Doświad­cze­nie drugiej oso­by, pogodzenia się z prze­graną i świę­towa­nia zwycięstwa.
 7. Sportowa rywal­iza­c­ja, propagowanie kul­tu­ry fizy­cznej i pop­u­laryza­c­ja wartoś­ci chrześ­ci­jańs­kich oraz nowych gier i zabaw.

 

Duchowy wymiar spotkania

Piel­grzym­ka Ministrantów:

 • jest świętem Służ­by Litur­gicznej: nasze wspólne świę­towanie ma wymi­ar sportu i rekreacji, zabawy i kul­tu­ry, liturgii i mod­l­itwy po to, by we wspól­nej zabaw­ie doświad­czyć mocy jed­noś­ci i wiary oraz by jej płomień zanieść wszędzie tam, gdzie wrócimy,
 • jest zwieńcze­niem rocznej pra­cy prowad­zonej w parafi­al­nych gru­pach ministranckich,
 • sens spotka­nia pole­ga na ponownym uświadomie­niu sobie radoś­ci bycia min­is­tran­tem, lek­torem i służe­nia przy ołtarzu,
 • spotkanie to ma uświadomić uczest­nikom, że nie są sami, wokół jest wielu chłopców im podob­nych, którzy na co dzień posługu­ją przy Liturgii. To wspólne spotkanie ma dodać nowej gor­li­woś­ci i zapału w tej służbie.