Logo

logo-pimuLogo przed­staw­ia kom­pozy­cję trzech obrazów:

Komu­nii Św., czyli Eucharys­tii, gałąz­ki krzewu lau­rowego, płomienia oraz czterech słów: świę­tość, miłość, radość, służba.

Wszys­tkie te ele­men­ty, połąc­zone oraz przenika­jące się nawza­jem, określa­ją cele i zada­nia PiM‑u.

1. Eucharys­tia – stanowi cen­trum życia każdej chrześ­ci­jańskiej wspól­no­ty, a więc także naszej wspól­no­ty min­is­tranck­iej. Jezus, zosta­jąc z nami pod postacią Chle­ba i Wina, stał się jed­nocześnie naszym pokarmem na drodze ku świę­toś­ci. Dlat­ego prag­niemy każdego dnia w pełni uczest­niczyć w Ucz­cie Eucharysty­cznej przyj­mu­jąc Pana do naszych serc.

2. Gałąz­ka lau­rowa – sym­bol rywal­iza­cji sportowej i zwycięst­wa. Wieńcem z gałązek lau­rowych hon­orowano w starożyt­nej Grecji zwycięzców igrzysk olimpi­js­kich. Oni biegli, aby zdobyć nagrodę przemi­ja­jącą. My bieg­niemy, aby zdobyć nagrodę nieprzemi­ja­jącą – świę­tość i życie wieczne (por. 1 Kor 9,24). Bieg­niemy tak, aby móc uczynić swoi­mi słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wys­tąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).

3. Płomień – przy­pom­i­na Ducha Świętego, czyli „Płomień” zesłany na Koś­ciół przez Chrys­tusa zasi­ada­jącego po praw­icy Ojca (por. Dz. 2, 1–3). Duch Świę­ty obdarza nas w naszej ziem­skiej piel­grzym­ce wszelki­mi potrzeb­ny­mi dara­mi. To za Jego pośred­nictwem Bóg umac­nia nas i wspiera w dąże­niu do świę­toś­ci. To dzię­ki Niemu jesteśmy zdol­ni do prawdzi­wej miłoś­ci, radoś­ci i służ­by drugiemu człowiekowi.

 

Również kolory wys­tępu­jące w tej sym­bol­icznej kom­pozy­cji mają swo­je znaczenie:

Biel: oznacza czys­tość serc każdego z nas, która pozwala nam poprzez przyj­mowanie pokar­mu Eucharysty­cznego, na stałe jed­nocze­nie się z Chrys­tusem m. in. dzię­ki odpowied­niemu przy­go­towa­niu się poprzez Spowiedź świętą. Oznacza również czys­tość intencji, z jaki­mi przy­jeżdżamy na PiM i czys­tość rywal­iza­cji (fair play) w naszych zma­gani­ach sportowych.

Czer­wień: sym­bol­izu­je miłość, która w rywal­iza­cji wyz­nacza granicę dobrego i złego współza­wod­nict­wa. Na PiM-ie, real­izu­jąc przykazanie miłoś­ci, uczymy się naślad­ować w tym względzie samego Chrystusa.

Zieleń: to kolor nadziei, która umac­nia nas w walce o najwyższe tro­fea, szczegól­nie o tro­feum ostate­czne, którym dla nas chrześ­ci­jan jest nagro­da życia wiecznego i świętość.