Ekipa

inspektorie-wrZa prze­bieg i przeprowadze­nie całej Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów do Twar­dogóry odpowiada­ją Salez­janie, czyli członkowie Towarzyst­wo świętego Fran­cisz­ka Salezego – zgro­madzenia zakon­nego założonego w 1859 r. we Włoszech przez ks. Bosko. (Stąd skrót: SDB – Sale­siani di Don Bosco – Salez­janie Księdza Bosko.) Zgro­madze­nie zatwierd­zone zostało przez Stolicę Świętą w 1869 r. Pow­stało, aby współdzi­ałać w zbaw­ia­n­iu młodzieży, by być dla niej znakiem i nosi­cielem miłoś­ci Bożej. Dla real­iza­cji tego zada­nia prowadz­imy pracę wychowaw­czą w różnego rodza­ju ośrod­kach, dusz­pasterst­wa parafi­alne, mis­je zagraniczne i kra­jowe, szkoły, wydawnict­wa, dzi­ałal­ność naukową i wiele innych dzieł, jakich wyma­ga, czas i miejsce, by móc pełniej real­i­zować to posłannictwo.

Głównym orga­ni­za­torem spotka­nia jest Salez­jańs­ki Ośrodek Ani­macji Dusz­pasterst­wa Młodzieżowego Inspek­torii Wrocławskiej. Piel­grzym­ka Min­is­tran­tów jest wydarze­niem całej Inspek­torii św. Jana Bosko. Aby takiego przed­sięwz­ię­cia dokon­ać potrze­ba dużego zaplecza zarówno osobowego, jak i mate­ri­al­nego. Takim zapleczem osobowym są współbra­cia będą­cy w for­ma­cji początkowej, odby­wa­ją­cy swo­je stu­dia w Wyższym Sem­i­nar­i­um Duchownym Towarzyst­wa Salez­jańskiego w Krakowie i Lądzie oraz now­icjusze z now­ic­jatu w Kopcu.

W cza­sie trwa­nia piel­grzym­ki wyz­naczeni salez­janie są odpowiedzial­ni za poszczególne sek­to­ry PiM‑u (infor­ma­cję, sport, wyży­wie­nie, nocle­gi, atrakc­je kul­tur­alne, liturgię itd.). Bard­zo dziel­nie w Piel­grzymkę Min­is­tran­tów od kilku lat angażu­je się Now­ic­jat Towarzyst­wa Salez­jańskiego z Kopca/k. Częs­to­chowy. Dla przy­go­towu­ją­cych się do życia salez­jańskiego now­icjuszy, udzi­ał w tym przed­sięwz­ię­ciu, stanowi możli­wość sprawdzenia się w prak­ty­cznym, salez­jańskim dzi­ała­niu. Niem­niej jed­nak stanow­ią oni dużą pod­porę dla orga­ni­za­torów. Dziękujemy!

Oprócz salez­janów i now­icjuszy czyn­nie w przeprowadze­nie Piel­grzym­ki włącza się licz­na gru­pa zapros­zonej do pomo­cy młodzieży, która bard­zo odpowiedzial­nie się wywiązu­je z powier­zonych funkcji. Również Wam składamy wyrazy naszej wdzięczności!

PiM jest jed­ną z więk­szych akcji powołan­iowych w Inspek­torii Wrocławskiej. Doświad­cze­nie zebrane pod­czas wielo­let­niej pra­cy z min­is­tran­ta­mi pokazu­je, że to właśnie z szeregów Litur­gicznej Służ­by Ołtarza wywodzą się liczne powoła­nia do stanu duchownego – zarówno do diecezji, jak i zakonów. To również dzię­ki takim spotkan­iom w młodych ludzi­ach rodzi się ziarno powoła­nia, które później wzras­ta i wyda­je owoce.