PRZYJEDŹ 17 października na FSM do Środy Śląskiej

UWAGA ze względów bez­pieczeńst­wa  najbliższe For­ma­cyjne Spotkanie Młodych obędzie w sobotę 17 październi­ka w Środzie Śląskiej i będzie trwało jeden dzień a nie jak dotąd planowal­iśmy 3 dni. PROGRAM: Wyjazd z Wrocław­ia autokarem o godz. 8.00 (Plac Grun­waldz­ki 3), przy­jazd do Środy Śl. na godz. 9.00 (Eucharys­tia i kon­fer­enc­ja), następ­nie prze­jazd do Brzegu Dol­nego (Paint­ball, […]

ZAPRASZAMY 26 WRZEŚNIA DO WROCŁAWIA NA MINI PIM

PILNE!!! Ze wzglę­du na zapowiadane deszcze, roz­gry­w­ki odbędą się na hali sportowej przy Polach Mar­sowych — wjazd tylko od głównej bramy sta­dionu (zjazd z ron­da Olimpi­jczyków Wrocławs­kich). Jak trafić i kil­ka info o hali poniżej. Litur­giczną Służbę wraz z opieku­na­mi zaprasza­my do roz­gry­wek pił­ki nożnej 26 wrześ­nia we Wrocław­iu na Polach Mar­sowych. Rozpoczniemy Mszą świętą. […]

WĘDRÓWKA Z BOGIEM

Drodzy w tym roku z wiadomych przy­czyn nie odbędzie się kurs cer­e­mo­ni­arza w Tarnows­kich Górach. Dlat­ego tym razem, jedziemy w góry, ale nie tarnowskie : ) NOWE INFORMACJE Jak dojechać do Szk­larskiej Porę­by? Pen­sjonat „Siła” zna­j­du­je się w cen­trum, dlat­ego też łat­wo jest do niego dotrzeć. Najlepiej przy­jechać pociągiem: Poda­ję aktu­alne rozkład pociągów 5 lip­ca z Wrocławia […]

ZAPRASZAMY NA e‑PiM 2020

WYNIKI ZAWODÓW  I KONKURSÓW E‑PIM 2020 Ofic­jalne ogłosze­nie wyników odbyło się 3‑go maja o godz. 9.00 na pod­czas live na FB https://www.facebook.com/spmsalezjanie/ CHALLENGEPODBIJANIE PIŁKI KATEGORIA NR. 1 Miejsce PIERWSZE zajął TYMOTEUSZ WOLNIK z Częs­to­chowy Miejsce DRUGIE zajął JAŚ PIERÓG ze Środy Śląskiej KATEGORIA NR. 2 Miejsce PIERWSZE zajął FILIP PIERÓG ze Środy Śląskiej KATEGORIA NR. 3 Miejsce […]

MINI PIM (MLK) – KOSZYKÓWKA 14 MARCA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Zaprasza­my 14 mar­ca 2020 r. do Środy Śląskiej na sportowe zma­gania w koszykówkę (MLK). To kole­jny krok przy­go­towań naszych drużyn min­is­tranc­kich i lek­tors­kich do majowej 40-tej Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów do tronu Wspo­moży­ciel­ki w Twar­dogórze. Mecze roze­grane będą w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych: M, S i L. Opiekunowie składa­ją kar­ty zgłoszeniowe w zakrys­tii, przed rozpoczę­ciem Mszy Świętej. Pro­gram spotkania: […]

MINIPIM PIŁKA NOŻNA WROCŁAW 2019

W sobotę 21 wrześ­nia we Wrocław­iu na Polach Mar­sowych, zostanie roze­grany turniej pił­ki nożnej w ramach Min­is­tranck­iej Ligi Piłkar­siej (Mini PiM 2019). To elim­i­nac­je do głównego wydarzenia, które będzie miało miejsce w naszym sank­tu­ar­i­um Maryi Wspo­może­nia Wiernych w Twar­dogórze z początkiem maja 2020 r. To będzie już 40 PiM!!! Dlat­ego zaprasza­my Was wszys­t­kich do wspólnego […]